انتخاب استایل

چیدمان خود را انتخاب کنید

الگوی رنگ

فصل پنجم ریاضی دهم نظام جدید

فصل پنجم ریاضی دهم نظام جدید

فصل پنجم ریاضی دهم نظام جدید

فصل پنجم ریاضی دهم نظام جدید

شامل مباحث :

۱-مفهوم تابع و بازنمایی های آن

۲-دامنه و برد تابع

۳-انواع تابع

شامل ۲ جلسه به مدت ۱۹۵ دقیقه

بدون دیدگاه

ارسال پاسخ